iLab【IPv6】


・ラスベガスのときのデモ構成そのもの.

・今回追加されたのは,
 - Qwest v6 Native Backbone へのアップリンク.
 - Tru64 Unix を載せた Compaq. v6 Web Server/Client が動いている.

●がんばって書くと...

|-FreeNet6 3ffe: b00: c18:1fff::548---> 6bone
|-3Com   3ffe:1900:4545::1/64  ---> 6bone
|-Nortel  3ffe:1300: 18::1/64  ---> 6bone
|
(InteropNet)
|
|   v4 only
|  -------------------------------------------45.210.5.0/24
|  |       |      |
|  |      [WinNT4.0] [Solaris8.0]
|  |      v6 Web Svr v4 Web Svr
|  |      v4 Web Clnt
|  |
|- [Nortel ASN]----------------------------------45.210.2.0/24
|          |      |      | 3ffe:1900:4545:2::/64
|       [Linux2.2] [Win200Pro] [Solaris8.0]
|       v6 Tracert v6 Web Clint v4/v6 Web Proxy
|                    v4/v6 Mail Proxy
45.210.1.0               v4/v6 NFS
|                    v4/v6 NIS+
|                    v4/v6 POP Svr
|   
|-[3com PthBldr]---------------------------------45.210.3.0/24
|        |      |          3ffe:1900:4545:3::/64
|     [OpenVMS]  [FreeBSD3.3]
|     v6 FTP Svr  v6 Bind 9 Svr
|     v6 Telnet Cl v6 Quake Cl
|     
|       v6 Web Svr
|  v6 only  v6 POP Svr
|   +-----[Solaris8.0] 
|   |3ffe:1900:4545:6::/64
|   |
|-[Cisco 3600]-----------------------------------45.210.4.0/24
|       |      |        |  3ffe:1900:4545:4::/64
|     [FreeBSD]   [Win2000Server] [Tru64Unix]
|     v6 Quake Svr v6 Web Svr    v6 Web Svr
|     v6 Quake Cl  v6 Web Svr    v4 Web Cl
|
[Cisco3600]--->Qwest v6 Native Backbone

・メンバ
 - Craig Watkins, Transcend, Inc.
 - Allen Gwinn, Southern Methodist Univ.
 - Joel Snyder, Opus One
 - Jan Trumbo, Opus One

Roy, Jan. 16, 2003