Complete Listing of "2-Letter Suffix" Individual Stations


As of 2011-03-26

Listing

JA1AA  JA2AC  JA3AA  JA4AD  JA5AA  JA6AB  JA7AO  JA8AH  JA9AA  JA0AA  JR6AB
JA1AF  JA2AE  JA3AG  JA4AI  JA5AB  JA6AD  JA7AT  JA8AO  JA9AB  JA0AD  JR6AD
JA1AI  JA2AH  JA3AK  JA4AM  JA5AE  JA6AG  JA7AZ  JA8AP  JA9AG  JA0AG  JR6AE
JA1AL  JA2AI  JA3AQ  JA4AQ  JA5AL  JA6AI      JA8AS  JA9AQ  JA0AJ  JR6AF
JA1AM  JA2AN  JA3AR  JA4AT  JA5AO  JA6AM      JA8AT  JA9AX  JA0AK  JR6AG
JA1AN  JA2AO  JA3AY  JA4AX  JA5AS  JA6AN              JA0AN  JR6AH
JA1AO  JA2AQ          JA5AT  JA6AP              JA0AU  JR6AL
JA1AP                  JA6AQ              JA0AV  JR6AM
JA1AS                  JA6AR              JA0AW  JR6AO
JA1AT                  JA6AV              JA0AX  JR6AP
JA1AV                  JA6AZ              JA0AZ  JR6AW
JA1AW                                      JR6AX
JA1AX                                      JR6AY
JA1AZ                                      JR6AZ

JA1BA JA2BL JA3BA JA4BD JA5BA JA6BC JA7BH JA8BL JA9BC JA0BJ JR6BB JA1BC JA2BS JA3BG JA4BJ JA5BF JA6BD JA7BN JA8BP JA9BJ JA0BO JR6BC JA1BE JA2BV JA3BK JA4BS JA5BM JA6BP JA7BZ JA8BU JA9BM JA0BT JR6BH JA1BG JA2BY JA3BL JA4BU JA5BN JA6BT JA8BW JA9BN JR6BI JA1BK JA3BR JA4BW JA5BR JA6BV JA8BZ JA9BQ JR6BL JA1BP JA3BU JA4BZ JA5BX JA6BX JA9BS JR6BS JA1BQ JA3BX JA5BZ JA9BV JR6BU JA1BU JA3BY JA9BY JR6BY JA1BX
JA1CC JA2CA JA3CB JA4CA JA5CB JA6CC JA7CA JA8CB JA9CD JA0CJ JR6CF JA1CG JA2CG JA3CD JA4CE JA5CH JA6CH JA7CB JA8CF JA9CL JA0CK JR6CL JA1CK JA2CI JA3CF JA4CG JA5CK JA6CJ JA7CC JA8CG JA9CM JA0CL JR6CP JA1CP JA2CJ JA3CG JA4CJ JA5CN JA6CM JA7CF JA8CI JA9CO JA0CN JR6CR JA1CV JA2CO JA3CQ JA4CN JA5CR JA6CP JA7CI JA8CO JA9CQ JA0CP JR6CS JA1CX JA2CQ JA3CU JA4CO JA5CS JA6CU JA7CK JA8CR JA0CR JR6CW JA2CT JA3CY JA4CT JA5CT JA6CX JA7CL JA8CX JA0CW JR6CY JA2CU JA5CU JA6CY JA7CM JA2CV JA5CY JA7CQ JA2CW JA7CW JA2CX JA7CX JA2CZ
JA1DB JA2DA JA3DJ JA4DC JA5DB JA6DA JA7DC JA8DA JA9DB JA0DA JR6DC JA1DD JA2DB JA3DO JA4DO JA5DI JA6DB JA7DK JA8DE JA9DC JA0DB JR6DE JA1DG JA2DC JA3DR JA4DT JA5DJ JA6DC JA7DM JA8DF JA9DG JA0DL JR6DH JA1DH JA2DD JA3DT JA4DU JA5DK JA6DF JA7DN JA8DG JA9DV JA0DM JR6DI JA1DM JA2DK JA3DU JA4DY JA5DN JA6DH JA7DO JA8DH JA0DN JR6DJ JA1DO JA2DO JA3DX JA4DZ JA5DR JA6DI JA7DP JA8DO JA0DS JR6DM JA1DY JA2DU JA3DY JA5DX JA6DM JA7DV JA8DP JA0DX JR6DS JA2DX JA6DN JA7DY JA8DQ JR6DT JA2DZ JA6DR JA8DT JR6DW JA6DT JA8DU JA8DV JA8DY
JA1EA JA2ED JA3EA JA4EE JA5EC JA6ED JA7EC JA8EC JA9ED JA0ED JR6EA JA1EB JA2EG JA3ED JA4EH JA5EE JA6EE JA7ED JA8EE JA9EF JA0EI JR6EE JA1EL JA2EH JA3EP JA4EM JA5EG JA6EF JA7EH JA8EU JA9EH JA0EJ JA1EM JA2EJ JA3EQ JA5EI JA6EG JA7EK JA9ET JA0EO JA1EO JA2EQ JA3ET JA5EL JA6EH JA7EU JA1ET JA2ER JA3EW JA5EM JA6EI JA7EW JA1EW JA2EU JA3EX JA5ER JA6EK JA7EX JA1EY JA2EV JA3EY JA5ES JA6EM JA7EY JA1EZ JA2EX JA5EW JA6EQ JA2EY JA6ER JA6EU JA6EV JA6EW JA6EX JA6EZ
JA1FA JA2FC JA3FA JA4FC JA5FD JA6FA JA7FA JA8FC JA9FA JA0FB JR6FA JA1FD JA2FF JA3FD JA4FF JA5FE JA6FD JA7FB JA8FE JA9FO JA0FE JR6FC JA1FF JA2FG JA3FE JA4FH JA5FH JA6FE JA7FC JA8FF JA9FR JA0FI JR6FJ JA1FI JA2FJ JA3FJ JA4FJ JA5FI JA6FF JA7FH JA8FM JA9FS JA0FL JR6FO JA1FK JA2FK JA3FL JA4FM JA5FJ JA6FN JA7FO JA8FN JA0FV JR6FS JA1FM JA2FO JA3FN JA4FQ JA5FK JA6FS JA7FP JA8FO JR6FT JA1FO JA3FR JA4FX JA5FO JA7FS JA8FQ JR6FW JA1FS JA3FS JA4FZ JA5FP JA7FU JA8FY JA1FT JA3FU JA5FS JA7FV JA1FU JA5FU JA7FZ JA1FY
JA1GC JA2GD JA3GC JA4GE JA5GA JA6GC JA7GF JA8GB JA9GD JA0GB JR6GA JA1GK JA2GM JA3GH JA4GH JA5GE JA6GG JA7GP JA8GC JA9GF JA0GE JR6GD JA1GL JA2GW JA3GL JA4GM JA5GG JA6GL JA7GS JA8GG JA9GG JA0GG JR6GI JA1GO JA3GM JA4GV JA5GJ JA6GN JA7GT JA8GN JA9GL JA0GJ JR6GM JA1GS JA3GN JA5GL JA6GR JA7GV JA8GO JA9GO JA0GW JR6GV JA1GT JA3GO JA5GS JA6GT JA7GW JA8GR JA9GR JA0GX JR6GY JA1GV JA3GR JA6GV JA7GX JA8GU JA9GX JA0GZ JA3GW JA6GW JA8GY JA3GY JA6GX
JA1HB JA2HF JA3HB JA4HA JA5HC JA6HK JA7HA JA8HC JA9HR JA0HA JR6HH JA1HD JA2HJ JA3HC JA4HG JA5HJ JA6HM JA7HB JA8HE JA9HS JA0HB JR6HI JA1HG JA2HO JA3HD JA4HI JA5HL JA6HR JA7HG JA8HH JA9HU JA0HC JR6HM JA1HH JA2HT JA3HE JA4HM JA5HR JA6HS JA7HH JA8HI JA0HE JR6HO JA1HJ JA2HV JA3HF JA4HQ JA5HW JA6HU JA7HM JA8HM JA0HS JR6HP JA1HO JA2HY JA3HH JA4HV JA7HP JA8HR JA0HU JR6HQ JA1HP JA2IA JA3HK JA4HW JA7HT JA8HS JA0HV JR6HR JA1HU JA3HO JA4HY JA7HW JA8HT JA0HW JR6HS JA1HV JA3HQ JA7HZ JA0HX JR6HZ JA1HZ JA3HT JA3HU
JA1IB JA2IB JA3IG JA4IA JA5ID JA6IH JA7IB JA8IC JA9IH JA0IO JR6IC JA1ID JA2IF JA3IK JA4IE JA5IH JA6IL JA7IC JA8IG JA9IL JA0IU JR6ID JA1IE JA2IO JA3IS JA4IG JA5II JA6IR JA7IF JA8II JA9IM JR6IE JA1IF JA2IS JA3IU JA4IH JA5IL JA6IS JA7IG JA8IJ JA9IT JR6II JA1II JA2IU JA3IW JA4IJ JA5IM JA6IX JA7IH JA8IK JR6IL JA1IU JA2IV JA4IN JA5IO JA7IJ JA8IQ JR6IS JA1IX JA4IO JA5IU JA7IL JR6IT JA1IZ JA4IU JA5IY JA7IN JR6IU JA4IV JA7IO JR6IY JA7IU JA7IV JA7IW JA7IY
JA1JD JA2JB JA3JA JA4JI JA5JA JA6JC JA7JB JA8JA JA9JA JA0JB JR6JB JA1JG JA2JC JA3JF JA4JJ JA5JO JA6JF JA7JC JA8JC JA9JC JA0JF JR6JC JA1JH JA2JD JA3JJ JA4JK JA5JP JA6JZ JA7JE JA8JI JA9JE JA0JG JR6JE JA1JK JA2JE JA3JM JA4JO JA5JQ JA7JF JA8JK JA9JF JA0JH JR6JF JA1JL JA2JG JA3JN JA4JT JA5JR JA7JG JA8JL JA9JH JA0JK JR6JH JA1JO JA2JL JA3JP JA4JY JA5JT JA7JH JA8JN JA9JK JA0JW JR6JN JA1JQ JA2JR JA3JY JA7JI JA8JO JA9JM JA0JZ JR6JT JA1JR JA2JW JA3JZ JA7JL JA8JV JA9JQ JR6JZ JA1JS JA2JX JA7JM JA8JY JA9JR JA1JT JA2JY JA7JT JA9JT JA1JZ JA2JZ JA7JU JA9JU JA7JX JA9JW JA7JZ JA9JX
JA1KH JA2KB JA3KB JA4KB JA5KB JA6KA JA7KC JA8KD JA9KA JA0KA JR6KE JA1KI JA2KC JA3KF JA4KC JA5KC JA6KI JA7KE JA8KG JA9KD JA0KD JR6KN JA1KK JA2KG JA3KG JA4KD JA5KF JA6KT JA7KG JA8KI JA9KG JA0KE JR6KS JA1KN JA2KJ JA3KJ JA4KH JA5KM JA7KL JA8KP JA9KP JA0KI JR6KU JA1KO JA2KN JA3KL JA4KI JA5KT JA7KW JA8KQ JA9KU JA0KJ JA1KP JA2KP JA3KP JA4KN JA5KZ JA7KX JA8KS JA9KX JA0KK JA1KR JA2KR JA3KQ JA4KO JA7KY JA8KU JA0KM JA1KW JA2KT JA3KT JA4KQ JA0KN JA2KU JA4KZ JA0KP JA2KZ JA0KW JA0KZ
JA1LB JA2LA JA3LE JA4LD JA5LD JA6LG JA7LK JA8LA JA9LA JA0LB JR6LI JA1LC JA2LH JA3LF JA4LE JA5LE JA6LL JA7LM JA8LE JA9LB JA0LF JR6LL JA1LJ JA2LI JA3LG JA4LH JA5LG JA6LM JA7LN JA8LF JA9LE JA0LI JR6LN JA1LM JA2LJ JA3LT JA4LI JA5LI JA6LN JA7LO JA8LJ JA9LG JA0LR JR6LO JA1LU JA2LK JA3LU JA4LK JA5LM JA6LT JA7LR JA8LK JA9LI JA0LS JR6LW JA1LW JA2LL JA3LZ JA4LP JA5LN JA6LU JA7LU JA8LN JA9LJ JA0LU JR6LY JA1LZ JA2LM JA4LS JA5LQ JA7LY JA8LP JA9LM JA0LY JA2LN JA4LU JA5LR JA9LO JA0LZ JA2LS JA4LX JA5LU JA9LV JA2LT JA9LW JA2LV JA9LX JA2LY JA2LZ
JA1MJ JA2MB JA3MD JA4MD JA5MD JA6MC JA7MA JA8MC JA9MF JA0MI JR6MC JA1MK JA2MC JA3MF JA4MH JA5MG JA6MG JA7MB JA8MD JA9MG JA0MJ JR6ME JA1MM JA2ME JA3MK JA4MJ JA5MM JA6ML JA7MD JA8MG JA9MH JA0MM JA1MO JA2MI JA3MO JA4MK JA5MP JA6MO JA7MF JA8MJ JA9MJ JA0MN JA1MS JA2MK JA3MR JA4MM JA5MV JA6MY JA7MI JA8MK JA9ML JA0MR JA1MU JA2MN JA3MT JA4MO JA5MX JA6MZ JA7MJ JA8MP JA9MM JA0MT JA1MW JA2MR JA3MW JA4MQ JA5MY JA7MK JA8MS JA9MP JA0MU JA1MZ JA2MX JA3MX JA4MV JA7ML JA8MT JA9MQ JA0MY JA7MN JA8MU JA9MS JA0MZ JA7MV JA8MV JA9MU JA7MW JA8MX JA9MV JA7MY JA9MW
JA1NA JA2NG JA3NA JA4NA JA5NB JA6NQ JA7NA JA8NB JA9NC JA0NC JA1NC JA2NH JA3NC JA4NC JA5NC JA6NW JA7NB JA8NC JA9NE JA0NI JA1NF JA2NI JA3NE JA4NJ JA5ND JA6NY JA7NC JA8NF JA9NO JA0NL JA1NH JA2NK JA3NF JA4NQ JA5NE JA7ND JA8NP JA9NU JA0NR JA1NK JA2NS JA3NL JA4NS JA5NG JA7NI JA8NV JA9NY JA0NU JA1NR JA2NY JA3NO JA4NV JA5NH JA7NJ JA9NZ JA0NW JA1NW JA3NV JA4NY JA5NI JA7NL JA0NY JA3NZ JA4NZ JA5NN JA7NP JA5NO JA7NR JA5NV JA7NT JA7NU JA7NX
JA1OH JA2OI JA3OE JA4OA JA5OB JA6OJ JA7OB JA8OB JA9OB JA0OA JA1OI JA2OJ JA3OL JA4OC JA5OF JA6OK JA7OC JA8OE JA9OD JA0OB JA1OK JA2OL JA3ON JA4OF JA5OG JA6OL JA7OD JA8OQ JA9OH JA0OF JA1ON JA2OP JA3OP JA4OG JA5OJ JA6OM JA7OI JA8OW JA9OI JA0OG JA1OP JA2OQ JA3OY JA4OH JA5OO JA6ON JA7OQ JA9OM JA0OO JA1OQ JA2OZ JA3OZ JA4OI JA5OP JA6OV JA7OR JA9OR JA0OS JA1OY JA4OJ JA5OQ JA6OZ JA7OV JA9OS JA0OZ JA4OK JA5OT JA9OT JA4OQ JA5OU JA9OU JA4OR JA5OW JA4OS JA5OX JA4OT JA5OY JA4OY JA5OZ
JA1PE JA2PB JA3PE JA4PA JA5PJ JA6PA JA7PC JA8PD JA9PF JA0PE JA1PI JA2PH JA3PG JA4PB JA5PK JA6PJ JA7PD JA8PG JA9PG JA0PI JA1PJ JA2PK JA3PH JA4PC JA5PL JA6PL JA7PF JA8PH JA9PH JA0PM JA1PN JA2PM JA3PT JA4PD JA5PM JA6PQ JA7PJ JA8PK JA9PI JA0PO JA1PR JA2PP JA3PX JA4PE JA5PO JA6PR JA7PK JA8PL JA9PK JA0PS JA1PS JA2PQ JA4PI JA5PS JA6PY JA7PL JA8PN JA9PO JA0PX JA1PU JA2PS JA4PK JA5PU JA7PT JA8PO JA9PP JA1PX JA2PT JA4PQ JA5PV JA8PP JA9PQ JA4PS JA5PY JA8PR JA9PS JA4PY JA8PU JA9PZ JA8PV
JA1QC JA2QF JA3QC JA4QB JA5QB JA6QJ JA7QE JA8QC JA9QA JA0QD JA1QD JA2QJ JA3QD JA4QI JA6QK JA7QI JA8QE JA9QB JA0QE JA1QE JA2QK JA3QG JA4QV JA6QT JA7QM JA8QG JA9QD JA0QF JA1QI JA2QR JA3QQ JA4QX JA6QU JA7QN JA8QI JA9QF JA0QV JA1QM JA2QS JA3QS JA6QV JA7QR JA8QJ JA9QJ JA0QX JA1QN JA2QY JA3QT JA6QW JA7QX JA8QN JA9QK JA0QZ JA1QO JA6QZ JA8QO JA9QL JA1QS JA8QP JA9QP JA1QU JA8QW JA9QW JA8QX JA8QZ
JA1RF JA2RE JA3RC JA4RC JA5RA JA6RB JA7RA JA8RC JA9RB JA0RE JA1RM JA2RF JA3RK JA4RD JA5RB JA6RE JA7RF JA8RE JA9RK JA0RN JA1RR JA2RG JA3RN JA4RE JA5RC JA6RG JA7RG JA8RK JA9RN JA0RP JA1RT JA2RM JA3RQ JA4RF JA5RP JA6RI JA7RO JA8RR JA9RO JA0RV JA2RP JA3RR JA4RG JA5RQ JA6RO JA7RQ JA8RX JA9RS JA3RS JA4RI JA5RT JA6RQ JA7RU JA8RY JA9RT JA3RT JA4RJ JA5RU JA7RX JA8RZ JA9RV JA3RV JA4RM JA5RX JA7RY JA9RW JA3RZ JA4RW JA9RX JA4RX JA9RY JA4RZ
JA1SE JA2SF JA3SC JA4SI JA5SH JA6SB JA7SB JA8SJ JA9SA JA0SC JA1SH JA2SG JA3SF JA4SP JA5SI JA6SE JA7SC JA8SL JA9SG JA0SD JA1SQ JA2SI JA3SJ JA4SR JA5SP JA6SJ JA7SF JA8SS JA9SH JA0SF JA1SV JA2SQ JA3SR JA4SY JA5SU JA6SL JA7SI JA8SU JA9SI JA0SI JA2SU JA3SW JA5SX JA6SQ JA7SL JA8SW JA9SK JA0SJ JA3SX JA5SY JA6SS JA7SM JA8SX JA9SL JA0SK JA3SY JA6SX JA7SN JA8SY JA9SN JA0SP JA3SZ JA6SZ JA7SU JA9SO JA0SU JA7SV JA9SP JA0SV JA7SX JA9SR JA0SY JA7SY JA9SS JA9ST JA9SV JA9SW
JA1TC JA2TB JA3TB JA4TF JA5TA JA6TG JA7TA JA8TG JA9TF JA0TE JA1TD JA2TG JA3TC JA4TG JA5TH JA6TJ JA7TC JA8TH JA9TN JA0TO JA1TE JA2TH JA3TD JA4TI JA5TL JA6TL JA7TD JA8TK JA9TP JA0TW JA1TF JA2TI JA3TJ JA4TO JA5TO JA6TM JA7TF JA8TL JA9TQ JA0TX JA1TM JA2TJ JA3TN JA4TR JA5TP JA6TO JA7TH JA8TM JA9TS JA1TO JA2TK JA3TU JA4TV JA5TT JA6TW JA7TI JA8TR JA9TW JA1TR JA2TQ JA3TW JA4TY JA5TU JA6TY JA7TJ JA8TV JA1TS JA2TT JA3TY JA4TZ JA5TX JA7TK JA8TY JA1TT JA2TY JA5TY JA7TM JA1TV JA7TN JA1TY JA7TU JA1TZ JA7TX JA7TY JA7TZ
JA1UF JA2UD JA3UA JA4UA JA5UB JA6UE JA7UF JA8UA JA9UR JA0UE JA1UK JA2UE JA3UD JA4UD JA5UF JA6UG JA7UI JA8UE JA9UW JA0UH JA1UL JA2UJ JA3UF JA4UE JA5UO JA6UM JA7UJ JA8UG JA9UX JA0UL JA1UP JA2UK JA3UJ JA4UI JA5UY JA6UO JA7UQ JA8UH JA9UY JA0UM JA1UT JA2UL JA3UL JA4UO JA5UZ JA6UT JA7UU JA8UI JA9UZ JA0UN JA1UX JA3UM JA4UQ JA6UU JA7UZ JA8UO JA0UP JA3UP JA4UT JA6UX JA8UU JA0UR JA3UT JA4UZ JA6UZ JA8UX JA0US JA3UY JA8UY JA0UU JA0UW JA0UX
JA1VD JA2VB JA3VE JA4VB JA5VB JA6VG JA7VH JA8VE JA9VF JA0VC JA1VL JA2VO JA3VI JA4VL JA5VE JA6VH JA7VL JA8VI JA9VH JA0VG JA1VS JA2VP JA3VK JA4VN JA5VO JA6VI JA7VN JA8VJ JA9VJ JA0VI JA1VU JA2VT JA3VP JA4VO JA5VP JA6VJ JA7VR JA8VK JA9VM JA0VK JA1VW JA2VY JA3VZ JA4VR JA5VQ JA6VM JA7VS JA8VP JA9VO JA0VO JA2VZ JA4VX JA5VR JA6VO JA7VV JA8VV JA9VQ JA0VV JA4VZ JA6VP JA7VY JA8VY JA9VR JA0VX JA6VS JA9VS JA6VU JA6VV JA6VZ
JA1WC JA2WB JA3WA JA4WH JA5WE JA6WD JA7WB JA8WJ JA9WA JA0WD JA1WF JA2WG JA3WE JA4WJ JA5WF JA6WF JA7WC JA8WM JA9WB JA0WJ JA1WJ JA2WK JA3WG JA4WN JA5WG JA6WJ JA7WD JA8WN JA9WE JA0WP JA1WL JA2WO JA3WK JA4WQ JA5WH JA6WP JA7WE JA8WQ JA9WG JA0WQ JA1WS JA2WP JA3WN JA4WS JA5WO JA6WW JA7WG JA8WT JA9WI JA0WR JA1WV JA2WR JA3WU JA5WQ JA6WX JA7WI JA8WV JA9WK JA0WU JA2WX JA3WW JA5WU JA7WK JA8WY JA9WP JA0WW JA2WY JA3WY JA5WW JA7WM JA9WR JA5WY JA7WQ JA9WV JA7WR JA9WX JA7WS JA9WY JA7WT JA7WU JA7WY JA7WZ
JA1XB JA2XC JA3XG JA4XB JA5XA JA6XE JA7XA JA8XA JA9XC JA0XA JA1XF JA2XE JA3XN JA4XF JA5XB JA6XI JA7XC JA8XM JA9XE JA0XB JA1XM JA2XG JA4XG JA5XC JA6XS JA7XK JA8XQ JA9XF JA0XC JA1XS JA2XH JA4XH JA5XD JA6XT JA7XR JA8XT JA9XJ JA0XJ JA1XV JA2XM JA4XK JA5XE JA6XU JA7XS JA8XV JA9XM JA0XM JA2XN JA4XL JA5XH JA7XT JA8XW JA9XT JA0XU JA2XQ JA4XO JA5XI JA7XV JA8XZ JA9XX JA2XT JA4XW JA5XJ JA7XX JA9XY JA2XU JA4XX JA5XL JA2XV JA4XY JA5XM JA2XZ JA5XO JA5XQ JA5XY
JA1YE JA2YA JA3YB JA4YC JA5YG JA6YB JA7YB JA8YA JA9YA JA0YB JA1YJ JA2YC JA3YC JA4YD JA5YH JA6YE JA7YC JA8YB JA9YB JA0YD JA1YK JA2YE JA3YF JA4YF JA5YL JA6YG JA7YQ JA8YC JA9YC JA0YI JA1YP JA2YL JA3YK JA4YG JA5YM JA6YK JA7YT JA8YG JA9YD JA0YL JA1YQ JA2YT JA3YO JA4YI JA5YR JA6YQ JA7YZ JA8YH JA9YE JA1YR JA2YY JA3YQ JA4YT JA5YU JA6YV JA8YP JA9YI JA1YV JA3YU JA4YX JA5YZ JA6YX JA8YR JA9YL JA3YV JA6YY JA8YU JA9YN JA3YW JA8YY JA9YR JA3YZ JA8YZ JA9YT JA9YX JA9YZ
JA1ZB JA2ZE JA3ZB JA4ZA JA5ZB JA6ZB JA7ZB JA8ZD JA9ZA JA0ZB JA1ZC JA2ZK JA3ZF JA4ZD JA5ZD JA6ZH JA7ZE JA8ZF JA9ZB JA0ZC JA1ZI JA2ZL JA3ZK JA4ZE JA5ZL JA6ZN JA7ZF JA8ZG JA9ZD JA0ZG JA1ZJ JA2ZN JA3ZP JA4ZF JA5ZN JA6ZP JA7ZL JA8ZM JA9ZM JA0ZJ JA1ZK JA2ZP JA3ZR JA4ZG JA5ZU JA6ZY JA7ZN JA8ZO JA9ZP JA0ZK JA1ZN JA2ZS JA3ZX JA4ZK JA5ZW JA7ZP JA8ZS JA9ZQ JA0ZL JA1ZR JA2ZT JA3ZY JA4ZP JA5ZZ JA7ZR JA8ZT JA9ZV JA0ZN JA1ZT JA2ZU JA4ZQ JA7ZS JA8ZV JA9ZY JA0ZU JA1ZU JA2ZV JA4ZS JA7ZT JA9ZZ JA0ZX JA1ZW JA2ZY JA4ZV JA7ZY JA1ZX JA2ZZ JA4ZZ JA7ZZ

Number of Valid Stations

About 30% are still valid:

PrefixNumber
JA1206
JA2198
JA3191
JA4195
JA5199
JA6180
JA7228
JA8197
JA9203
JA0178
JR691

By way of exception, a suffix RL is assigned for a JARL club station.
In Okinawa, only JR6AA-ME (NOT -ZZ) were issued.


Return to Enigma
Apr. 23, 2011, Ryota "Roy" Motobayashi, JJ1WTL